Best kvalifisert og billigst på Sykehustomta!

Den første kontrakten på bygging av nye Kirkenes Sykehus er åpnet etter tilbudsrunde, og Sundquist leverte den laveste prisen og den beste organisasjonen. Vi er meget fornøyd med at vi leverer det beste tilbudet i konkurranse med andre regionale aktører.

Kontrakten signeres onsdag den 19. mars. Oppstart på jobben er april og tomten skal være byggeklar til betongentreprenøren i slutten av oktober. Hele jobben skal ferdigstilles vinteren 2015.

 Situasjonsplan-Tilbud

Den første entreprisen omfatter i hovedsak disse arbeidene:
  • anleggsgjerde rundt byggeområdet som er på 65 000 m2.
  • fjerning og deponering av løsmasser samt utgraving av byggegrop til fjell ca 90 000 m3
  • ca 75 000 m3 skal kjøres bort.
  • byggegropen skal fylles med sprengstein. .
  • ca. 12 000 m3 utsprengning for senere tilbakefylling.
  • eksisterende gangvei flyttes og ny anlegges.
  • hovedvannledning skal legges om
  • ny avløpspumpeledning anlegges tilknyttet kommunalt nett
  • eksisterende kabler for el-kraft og kommunikasjon legges om.
Oppdatert 18.03.2014 17:55