Oppdrag utført i løpet av de siste årene

Prosjektnavn

Verdi 

(mill.)

Type/beskrivelse

Prosj.
leder

Oppdragsgiver / Byggherre

Kirkenes avløpsrenseanlegg

25,0

 

3,5 km ledningsanlegg i Kirkenes sentrum. 1,5 km i E6. Pumpestasjoner, utslippsledninger.

HB

 

Sør-Varanger kommune

Boring/spreng Sydvaranger Gruve

5,0

Boring og sprengning for Sydvaranger Gruve

EGD

Sydvaranger Gruve AS

Skytterhus Parkeringsfelt

1,1

Etablering av parkerinsarealer.

HB

Sør-Varanger kommune

Skytterhus boligfelt B2e

4,2

Vei, vann og avløp til boligfelt på skytterhus.

HB

Sør-Varanger kommune

Taksebane D

2,0

Grøfting for lysanlegg.

HB

Avinor

Kjøkken/ Messebygg

4,8

Grunnarbeider for nytt Kjøkken/Messebygg.

EGD

Roald Johansen

GSV-Infrastruktur

20,0

Infrastruktur/Fjernvarme/kabelføringer GSV

EGD

Forsvarsbygg Nord

Strandveien Boliger

2,2

Riving/Grunn/utomhus boligutvikling

GK

Finnmark Mur og Puss

Shell VRU

0,5

Grunnarb for håndtering av fordampningsgass ved drivstoffanlegg i drift

EGD

Kirkenes Byggservice / Shell

Malmknusing Sydvaranger

1,0

Grovknusing malm ved driftsstans Sydv knuser

EGD

Sydvaranger Gruve AS

Lufttransport Hangar

1,0

Grunnarbeider/VA Hangarbygg

HB

Ulf Kivijærvi

Trillingvann

1,5

Rehabilitering damkonstr og vannleder

GK

Tinfos AS

Valvatn Kraftverk

5,0

Rørtrase, gravitasjonsdam, kraftstasjon. I løsmasse/fjell

GK

Notodden Mur og Entreprenør / Tinfos AS

Bohus Kirkenes

2,0

Grunn- og utomhus Butikklokale 3000m²

EGD

Kirkenes Byggservice/ Bohus

Shell Tankanlegg

1,7

Grunnarbeider for oljevern tankanlegg

EGD

Kirkenes Byggservice/Shell

Kirkenes Base

2,5

Grunn-og utomhus næringsbygg 2500 m²

EGD

Consto/ Kirkenes Base

Pumpehus/pumpeledning Sydvaranger

2,5

Sugeledning og trykkledning fra pumpe for produksjonsanlegget

SWS

Sydvaranger Gruve AS

Skytterhusfjell infrastruktur

45,0

Veier, vann- og avløpsanlegg for nytt boligfelt ved Kirkenes. Rundkjøring/500 m omlegging av E6, 1600 m ny vei, 1300 m gangvei, 6 km VA ledning, Gangkulvert, limtrebro (skibro)

HB

Sør-Varanger Kommune

Bjørnevatn VVA

10,0

Rehabilitering av VA-anlegg og veier

HB

Sør-Varanger kommune

Sikringsarbeider eksisterende tunneler

10

Rensk/fjellsikringsarbeider

EGD

Sydvaranger AS

Forarbeider Gruvedrift

10,0

Klargjøring for oppstart gruvedrift i Bjørnevatn-Løsmasser, fjell-sprengning. 75000 m2

EGD

Sydvaranger Gruve AS

Byggmakker

2,0

Grunnarbeider ny butikk+utomhus

HB

KBS/Byggmakker

Norasenteret

1,5

Grunn, utomhus, VA

HB

B&B-Bygg (TE)

Tunnelsikring (KBS)

1,0

Rensk/sikring av tunneler/fjellrom

POS

KBS/Sydvaranger

Drenering av leilihetsbygg

1,0

Drenering/utomhus div leil.bygg

POS

Klavenesgate borettslag

Tunnelutbedring

1,0

Rensk/sikring av tunnel og portal

WS

Sydvaranger AS

VVA Kaisvingen

1,0

Vei, vann avløp Kirkenes sentrum

HB

Sør-Varanger kommune

Langfjorden sjøledning

1,6

Vanntilførsel over Langfjorden

ED

Sør-Varanger kommune

Langfjorden GS-vei

0,6

Gang/sykkelvei

ED

Sør-Varanger kommune

Brannøvelsesfelt Kirkenes Lufthavn

3,2

Øvingsfelt for flybrann - Utomhus

HB

Avinor

Sikkerhetssoner Vadsø Lufthavn

47,9

Sikkerhetssoner, lysanlegg, bane-forlengelse, skuldre, kabelføringer, LLZ

HB

Avinor

Prix, Bjørnevatn Utvidelse

1,5

Grunn- og utomhusarbeider

POS

Coop Eiendom

Vei Høybukt

0,9

Etablering av ny innkjøring til Høybukt

HB

Avinor

Produksjonstomt Ropelv

1,8

Sprengning, vanntilførsel, grunnarb for oppdrettsanlegg på land

HB

Kirkenes Charr

Utenlandshall Kirkenes Lufthavn

1,4

Grunnarbeider 1500 m² tilbygg+utomhus

HB

Avinor

LLZ-anlegg Kirkenes Lufthavn

0,5

Grunn/utomhus Antennefundament

HB

Avinor

Kirkenes Lufthavn - Innflygningslys

1,0

Gravearbeider for etablering av nye innflygningslys

WS

Selfors Installasjon / Avinor

Kirkenes Lufthavn - Senterlys

1,5

Gravearbeider for etablering av nye senterlys i rullebane

WS

Selfors Installasjon / Avinor

Ekhaugen Boligfelt

4,0

Veibygging, kraft-telekabler, belysning

HB

Sør-Varanger kommune

Solheimskvartalet

4,0

Grunnarb./VA for 3 leilighetsbygg, omlegging av overvannskulvert.

POS

Røtvold Sveis / KUBE AS

Omlegging Hovedvann Kirkenes

2,0

Omlegging av vanntilførsel til Kirkenes/Høyde-basseng

SWS

Sør-Varanger kommune

Gapahuk Sollia

0,75

Grunnarbeider bygg i meget bløte masser

POS

B&B Bygg / Eivind Nordhus

Svanvik Kvarts

0,75

Uttak av prøveparti kvarts. Anleggsvei

WS

Norwegian Crystallites

Ny Kino

0,75

Grunnarbeider bygg i bløte leirmasser

POS

Røtvold Sveis/Coop Eiendom

Ny innkjøring/ parkering akuttmottak Kirkenes sykehus

1,0

Veibygging

POS

Helse Nord

Badeanlegg Kirkenes

4,0

Grunnarbeider bygg, utomhus

TSV

Kirkenes Byggservice/Sør-Varanger kommune

Riving Pelletsverk

2

Avfallsdep. doiksinholdige masser

WS

NKR rivning as[1] Verdi er eks. mva