78 97 05 50 post@sundquist.no

Forberedende grunnarbeider og infrastruktur for nytt sykehusbygg i Kirkenes. 65 000 m2 tomt for 20 000 m2 bygg.

Kunde/tiltakshaver: Kirkenes Byggservice AS/ Helse Finnmark

Utførelsestid: 2015-2017

Kontraktsverdi: 40 mill eks mva

  • 65 000 m2 inngrepsområde
  • 15 000 m3 fjellsprengning
  • 95 000 m3 løsmassefjerning og masseutskifting
  • 20 000 m3 fylling med sprengstein og tilførte masser. Opp til 9 m fyllingshøyde, store deler av trau under naturlig grunnvannstand
  • 700m grøft for VA – Store deler under naturlig grunnvannstand
  • 11 VA kummer
  • 3500 m2 vei
  • 20 000 m2 utomhus
  • Omlegging av ca. 200m kommunal hovedvannstilførsel til Kirkenes Ø500mm (eneste tilførsel!)
  • Sanering av bygg i tomten (350m2 restaurant + servicehus)