Oppgradering av kommunal gate med nytt VA-anlegg, gatebelsyning, fortau og vegoverbygning.

Kunde/tiltakshaver: Sør-Varanger kommune

Utførelsestid: 2018-2019

Kontraktsverdi: 23 mill eks mva

 •  6000 m3 masseutskifting veg
 • 5500m2 nytt forsterkningslag
 • 2500 m3 nytt bærelag
 • 7000 m2 nytt asfaltdekke
 • 1200 m kantstein
 • 1400 m spillvannsledning
 • 2000 m overvannsledning
 • 1400 m vannledning
 • 40 kummer
 • 4100 meter langsføring av kabler
 • 150 kabelkryssinger