Bærekraft, ansvar og åpenhet

Sundquist skal levere tjenester av høy kvalitet til våre kunder!

Vi skal jobbe for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I Sundquist er det særlig i forbindelse med videreformidlingav varer og tjenester som representer risiko for brudd i disse bestemmelsene. Dette er et område vi jobber med gjennomsertifiseringer som Miljøfyrtårn, ISO 9001 og interne rutiner samt tariffavtaler med våre ansatte. Vi har etablert goderutiner for og sikre seriøsitet i vår bedrift og ute på våre anlegg.

Dersom man skal være leverandør for oss, må man oppfylle våre kontraktskrav for HMS, miljø, seriøsitet, kvalitet ogsamfunnsansvar. Kravene satt i åpenhetsloven er en del av vår rutine for å sikre at bedrifter respekterer grunnleggendemenneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i egen regi og i leverandørkjeden.

Våre leverenadører skal gjøre seg kjent med, og forholde seg til selskapets etiske retningslinjer. Dette dekker etikk,antikorrupsjon, HMS, miljø og vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter ogarbeidstakerrettigheter i henhold til lov og gjeldende tariffavtaler. Våre leverandører skal fremme disse retningslinjer ogpåse at disse blir fulgt nedover i verdikjeden.

Sundquist foretar aktsomhets- og risikovurdering knyttet til seriøsitet, lønns- og arbeidsvilkår når vi kartlegger våreleverandører. Kartleggingen gir oss mulighet til å vurdere hvilke områder vi anser å representere risiko for brudd påseriøsitetsbestemmelsene eller våre etiske retningslinjer, og om det er grunnlag til å iverksette tiltak for å redusere risiko.

Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft

Sundquist er en organisasjon som tar samfunnsansvar på en ansvarlig og bærekraftig måte. Vi jobber med å følgeretningslinjene i ISO 26000 – Samfunnsansvar, som gir veiledning om hvordan organisasjoner kan operere på en sosialtansvarlig måte. Dette inkluderer å respektere menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøansvar,forbrukerinteresser og lokalsamfunnsengasjement. Sundquist etterfølger disse konkrete retningslinjene for å sikre at viopererer på en etisk og bærekraftig måte.

 – Respekt for menneskerettigheter: Vi respekterer og støtter opp om menneskerettigheter i våre operasjoner og forretningspraksis.

 – Arbeidstakerrettigheter: Vi jobber aktivt med å sikre rettferdige arbeidsforhold, unngå diskriminering og respektere ansattes rettigheter hos oss og hos våre leverandører.

 – Miljøansvar: Vi tar hensyn til miljøet i våre operasjoner og arbeider for bærekraftig utvikling. Vi dokumenterer vårt miljøarbeidegjennom Miljøfyrtårnsertifisering og aktivt arbeid med bærekraft i vår drift.

 – Forbrukerinteresser: Vi respekterer forbrukernes interesser, tilby trygge produkter og tjenester, samt ærlig markedsføring

 – Lokalsamfunnsengasjement: Vi bidrar positivt til lokalsamfunnene de opererer i, for eksempel gjennom støtte til lokale idrettslag, frivilligeorganisasjoner/tiltak og i samarbeid med lokale myndigheter

Vi har valgt ut følgende fokuspunkter om bærekraft i våre Strategiske føringer frem mot 2025:

  • Likestilling – FNs mål nr 5 – Sundquist skal være ledende i bransjen på likestilling og inkludering i vår bransje.
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst – FNs mål nr 8
    Organisasjonen skal bygges for å kunne utføre en betydelig andel av omsetningen som egen produksjon gjennom egne ansatte. Vi vil søke å minimere markedsvariasjoner i sesong for å sikre en stabil arbeidsstokk med forutsigbarhet.
  • Ansvarlig forbruk og produksjon – FNs mål nr 12
    Sundquist skal besitte en moderne maskin- og utstyrspark med lave miljøavtrykk. Maskinparken skal benyttes effektivt med lavt energiforbruk pr produserte enhet. Vi skal søke å gjenbruke ressurser som grave- og sprengningsmasser og sikre en effektiv og god ressursutnyttelse gjennom god planlegging.

I tillegg har vi gjennomgående fokus på bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene gjennom vår visjon: – «Sammen oppnår vi best resultat!»