Fv885 Pasvikveien – Utbedring

Fv885 Pasvikveien – Utbedring

Utbedring av fylkesvei 885 oppover Pasvikdalen. Utskifting av overbygning, forsterkningstiltak med geonett/fiberduk, grøfting og stikkrennebytter

Kunde/tiltakshaver: Statens Vegvesen 

Utførelsestid: 2018-2019

Kontraktsverdi: 18 mill eks mva

 • Masseflytting jord 24 700 m3
 • Masseflytting fjell 5 400 m3
 • Fjerning av torvkant og grøfterensk 8 000 m
 • Stikkrenner, totalt 180 m
 • Stikkrenner med utkiling, ca 6 stk 78 m
 • Forsterkningslag 5 600 m3
 • Fjerning av asfalt 14 300 m2
 • Bærelag av knuste steinmaterialer 15 500 m3
 • Bærelag av knust asfalt 600 m3
 • Asfalt bindlag 13 600 m2
 • Asfalt slitelag 15 100 m2
 • Klebing av asfaltdekke 23 700 m2
 • Vegrekkverk 700 m
Nye Kirkenes Sykehus – Grunn- og Utomhusarbeider

Nye Kirkenes Sykehus – Grunn- og Utomhusarbeider

Forberedende grunnarbeider og infrastruktur for nytt sykehusbygg i Kirkenes. 65 000 m2 tomt for 20 000 m2 bygg.

Kunde/tiltakshaver: Kirkenes Byggservice AS/ Helse Finnmark

Utførelsestid: 2015-2017

Kontraktsverdi: 40 mill eks mva

 • 65 000 m2 inngrepsområde
 • 15 000 m3 fjellsprengning
 • 95 000 m3 løsmassefjerning og masseutskifting
 • 20 000 m3 fylling med sprengstein og tilførte masser. Opp til 9 m fyllingshøyde, store deler av trau under naturlig grunnvannstand
 • 700m grøft for VA – Store deler under naturlig grunnvannstand
 • 11 VA kummer
 • 3500 m2 vei
 • 20 000 m2 utomhus
 • Omlegging av ca. 200m kommunal hovedvannstilførsel til Kirkenes Ø500mm (eneste tilførsel!)
 • Sanering av bygg i tomten (350m2 restaurant + servicehus)

 

Nye Kirkenes Sykehus – Infrastruktur

Nye Kirkenes Sykehus – Infrastruktur

Forberedende grunnarbeider og infrastruktur for nytt sykehusbygg i Kirkenes. 65 000 m2 tomt for 20 000 m2 bygg.

Kunde/tiltakshaver: Helse Finnmark

Utførelsestid: 2014-2015

Kontraktsverdi: 50 mill eks mva

 

 • 65 000 m2 inngrepsområde
 • 15 000 m3 fjellsprengning
 • 95 000 m3 løsmassefjerning og masseutskifting
 • 20 000 m3 fylling med sprengstein og tilførte masser. Opp til 9 m fyllingshøyde, store deler av trau under naturlig grunnvannstand
 • 700m grøft for VA – Store deler under naturlig grunnvannstand
 • 11 VA kummer
 • 3500 m2 vei
 • 20 000 m2 utomhus
 • Omlegging av ca. 200m kommunal hovedvannstilførsel til Kirkenes Ø500mm (eneste tilførsel!)
 • Sanering av bygg i tomten (350m2 restaurant + servicehus)

Mehamnelv Bru

Mehamnelv Bru

Utskifitng av kulvert/bru ved fv.894 Mehamnelv. 

Kunde/tiltakshaver: Statens Vegvesen

Utførelsestid: 2019-2020

Kontraktsverdi: 8,5 mill eks mva

 • Midlertidig omkjøringsveg 275 m
 • Fundamentering og erosjonssikring midlertidig bru
 • Riving av eksisterende bru med vingemurer
 • Prosjektering av hvelvbru med fundamenter
 • 54 m hvelvbru med betongfundament
 • Erosjonssikring samt etablering av vingemurer
 • Utslaking av vegskråninger 5300 m3
  Forsterkningslag 137 m3
 • Asfaltdekke 500 m2