Dam Store Måsevann overlevert Statkraft

Dam Store Måsevann overlevert Statkraft

I april 2020 skrev vi kontrakt på utførelse av Rehabilitering Dam Store Måsevann med Statkraft Energi. Arbeidet bestod i å oppgradere 2 dammer i henhold til nye sikkerhetsforskrifter fra NVE og ble overlevert en fornøyd oppdragsgiver høsten 2021.

 • Åpning av steinbrudd og uttak av stein til plastring
 • Bygging av lekkasjemålersystem i betong
 • Ny plastring oppstrøms og nedstrøms Dam store Måsevann
 • Overløpsterskel i betong Dam Store Måsevann
 • Overløpsterskel i betong Østeidet
 • Steinbrudd for plastringsstein, massetransport og plastring Dam Nordvesteidet medtilkomst via flåte
 • Arronderingsarbeider med tett oppfølging fra NVE

Filmen viser noen av minnene fra prosjektet:

Vi vil takke for meget godt samarbeide med alle involverte parter! Nevner noen:

 • Statkraft Energi ved prosjektledelsen
 • Statkraft lokalt sin driftsorganisasjon
 • NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Alta Anlegg for betongarbeider
 • Kjell Foss AS og sprengningsarbeider
 • Workinn og SKH-Maskin for plastringsarbeider
 • Knut Jakola Transport og Alta Transportsentral for transport av maskiner og utstyr
 • Surf Matopplevenser for bevertning
 • All-transport for leie av flåte og taubåt
 • Kunes Opplevelser for diverse tjenester
 • Jan Opgård, Kåre Hallonen og Ellefsen maskin for div maskinarbeider
Nybrottsveien

Nybrottsveien

Oppgradering av kommunal gate med nytt VA-anlegg, gatebelsyning, fortau og vegoverbygning.

Kunde/tiltakshaver: Sør-Varanger kommune

Utførelsestid: 2018-2019

Kontraktsverdi: 23 mill eks mva

 •  6000 m3 masseutskifting veg
 • 5500m2 nytt forsterkningslag
 • 2500 m3 nytt bærelag
 • 7000 m2 nytt asfaltdekke
 • 1200 m kantstein
 • 1400 m spillvannsledning
 • 2000 m overvannsledning
 • 1400 m vannledning
 • 40 kummer
 • 4100 meter langsføring av kabler
 • 150 kabelkryssinger 
Fv885 Pasvikveien – Utbedring

Fv885 Pasvikveien – Utbedring

Utbedring av fylkesvei 885 oppover Pasvikdalen. Utskifting av overbygning, forsterkningstiltak med geonett/fiberduk, grøfting og stikkrennebytter

Kunde/tiltakshaver: Statens Vegvesen 

Utførelsestid: 2018-2019

Kontraktsverdi: 18 mill eks mva

 • Masseflytting jord 24 700 m3
 • Masseflytting fjell 5 400 m3
 • Fjerning av torvkant og grøfterensk 8 000 m
 • Stikkrenner, totalt 180 m
 • Stikkrenner med utkiling, ca 6 stk 78 m
 • Forsterkningslag 5 600 m3
 • Fjerning av asfalt 14 300 m2
 • Bærelag av knuste steinmaterialer 15 500 m3
 • Bærelag av knust asfalt 600 m3
 • Asfalt bindlag 13 600 m2
 • Asfalt slitelag 15 100 m2
 • Klebing av asfaltdekke 23 700 m2
 • Vegrekkverk 700 m
Nye Kirkenes Sykehus – Grunn- og Utomhusarbeider

Nye Kirkenes Sykehus – Grunn- og Utomhusarbeider

Forberedende grunnarbeider og infrastruktur for nytt sykehusbygg i Kirkenes. 65 000 m2 tomt for 20 000 m2 bygg.

Kunde/tiltakshaver: Kirkenes Byggservice AS/ Helse Finnmark

Utførelsestid: 2015-2017

Kontraktsverdi: 40 mill eks mva

 • 65 000 m2 inngrepsområde
 • 15 000 m3 fjellsprengning
 • 95 000 m3 løsmassefjerning og masseutskifting
 • 20 000 m3 fylling med sprengstein og tilførte masser. Opp til 9 m fyllingshøyde, store deler av trau under naturlig grunnvannstand
 • 700m grøft for VA – Store deler under naturlig grunnvannstand
 • 11 VA kummer
 • 3500 m2 vei
 • 20 000 m2 utomhus
 • Omlegging av ca. 200m kommunal hovedvannstilførsel til Kirkenes Ø500mm (eneste tilførsel!)
 • Sanering av bygg i tomten (350m2 restaurant + servicehus)

 

Nye Kirkenes Sykehus – Infrastruktur

Nye Kirkenes Sykehus – Infrastruktur

Forberedende grunnarbeider og infrastruktur for nytt sykehusbygg i Kirkenes. 65 000 m2 tomt for 20 000 m2 bygg.

Kunde/tiltakshaver: Helse Finnmark

Utførelsestid: 2014-2015

Kontraktsverdi: 50 mill eks mva

 

 • 65 000 m2 inngrepsområde
 • 15 000 m3 fjellsprengning
 • 95 000 m3 løsmassefjerning og masseutskifting
 • 20 000 m3 fylling med sprengstein og tilførte masser. Opp til 9 m fyllingshøyde, store deler av trau under naturlig grunnvannstand
 • 700m grøft for VA – Store deler under naturlig grunnvannstand
 • 11 VA kummer
 • 3500 m2 vei
 • 20 000 m2 utomhus
 • Omlegging av ca. 200m kommunal hovedvannstilførsel til Kirkenes Ø500mm (eneste tilførsel!)
 • Sanering av bygg i tomten (350m2 restaurant + servicehus)